BAZA WIEDZY & CASE STUDY

Na czym polega pełna księgowość w spółce z.o.o.?

Na czym polega pełna księgowość w spółce z.o.o.?

Pod względem prowadzenia księgowości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób znaczący różni się od jednoosobowej działalności gospodarczej, nawet wówczas, gdy w ramach tej drugiej zatrudniamy kilkadziesiąt osób. Podstawową różnicą jest tu forma prowadzenia księgowości, którą nadaje spółce obowiązujące prawo. O ile przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może wybrać formę rozliczenia, o tyle w przypadku spółki z o.o. księgowość musi być prowadzona w formie pełnej i nie ma od tej zasady żadnego wyjątku. Na czym polega pełna księgowość w spółce z.o.o.?

Księgowość spółki z o.o.

Pełna księgowość w spółce z o.o. musi być prowadzona w oparciu o ustawę o rachunkowości. Oznacza to, że każda złotówka i każdy grosz przechodzący przez spółkę muszą mieć odzwierciedlenie w jej księgach rachunkowych. Niemniej jednak, ustawa dopuszcza pewne uproszczenia w prowadzeniu ksiąg, których może skorzystać spółka spełniająca określone warunki.

Z punktu widzenia obowiązujących przepisów, pełna księgowość w spółce z o.o. ma umożliwić wyliczenie należnego podatku i zapewnić maksymalną przejrzystość danych ekonomicznych, w tym umożliwić śledzenie:

 • zmian w majątku przedsiębiorstwa,
 • rozliczeń z kontrahentami,
 • przepływów pieniężnych.

Na podstawie danych z ksiąg sporządza się sprawozdania finansowe. Stanowią one ważny element księgowości spółki z o.o.

Sprawozdanie finansowe powinno być przygotowane za każdy rok obrotowy i powinno zawierać:

 • rachunek zysków i strat,
 • bilans,
 • informację dodatkową.

W przypadku spółek, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłych rewidentów, sprawozdanie musi dodatkowo zawierać:

 • rachunek przepływów pieniężnych,
 • zestawienie zmian w kapitale własnym.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego spoczywa na wszystkich firmach, które prowadzą pełną księgowość.

Kiedy sprawozdanie finansowe spółki podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłych?

Obowiązkowym badaniem obejmuje się spółki, które w poprzednim roku obrotowym spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Sprawozdanie finansowe

Kto może prowadzić pełną księgowość w spółce z o.o.?

Tak jak w przypadku innych form prowadzenia działalności gospodarczej, księgowość w spółce z o.o. może być prowadzona wewnętrznie (przez dedykowanego pracownika lub cały Dział Księgowości) lub podzlecana podmiotom zewnętrznym. Warto jednak podkreślić, że niezależnie od tego kto faktycznie zajmuje się księgowością w spółce, odpowiedzialny za jej prowadzenie jest kierownik jednostki. Co to oznacza?

W praktyce kierownik jednostki (może to być organ jedno- lub wieloosobowy) powinien sprawować kontrolę nad wykonywanymi obowiązkami rachunkowymi i podatkowymi. Obowiązek ten nie podlega scedowaniu na inną osobę. Dlatego decydując się na współpracę z zewnętrznym biurem rachunkowym warto wybrać godnego zaufania partnera, który poprowadzi księgowość spółki w sposób rzetelny, a co najważniejsze zgodny z obowiązującymi przepisami.

JAKOŚĆ USŁUG POŚWIADCZAJĄ CERTYFIKATY

Co o nas mówią klienci?

Korzystaliśmy z usług kadrowo-płacowych oferowanych przez Mika Consulting podczas realizacji naszych umów w Europie Wschodniej. Pragniemy wyrazić zadowolenie z rzetelności świadczonych usług. Współpraca opierała się na wzajemnym zaufaniu. Mika Consulting Monika Sajkiewicz to solidny i godny polecenia partner.

C.P. Beck Head of Strategic Purchasing Europe, Middle East and Africa, JLG EMEA BV

Korzystaliśmy z usług kadrowo-płacowych oferowanych przez Mika Consulting podczas realizacji naszych umów w Europie Wschodniej. Pragniemy wyrazić zadowolenie z rzetelności świadczonych usług. Współpraca opierała się na wzajemnym zaufaniu. Mika Consulting Monika Sajkiewicz to solidny i godny polecenia partner.

C.P. Beck Head of Strategic Purchasing Europe, Middle East and Africa, JLG EMEA BV